Site news

 
 
Picture of janchai yingprayoon
วิทยาลัยนานาชาติ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้อวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
by janchai yingprayoon - Thursday, 21 September 2017, 1:49 PM
 

     วันที่ 14 กันยายน 2506 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรองทอง ไคริรี คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ และ ผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนเจ้าหน้าที่วิทยาลัยนานาชาติ  ได้เข้ามอกระเช้าดอกไม้อวยพรให้แด่ นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในวาระคล้ายวันเกิด ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา