Site News

 
 
Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 3/2560
by Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree - Thursday, 23 March 2017, 11:46 AM
 

          วันที่ 22 มีนาคม 2560 ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่3/2560 โดยมีรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติและอาจารย์เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติในช่วงที่ผ่านมา ให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 208 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม