Site News

 
 
Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
ประชุมส่งมอบงานอาคารเอนกประสงค์และศูนย์อาหาร
by Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree - Thursday, 22 June 2017, 2:25 PM
 

          เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้ประชุมส่งมอบงานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และศูนย์อาหาร โดยมี ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา จังหวัดนครปฐม และผศ.ดร.วินัย หมั่นคติธรรม พร้อมด้วยผู้รับเหมา ได้เข้าร่วมประชุมส่งมอบงานในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึษา จ.นครปฐม