Site News

 
 
Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 5/2560
by Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree - Thursday, 22 June 2017, 2:43 PM
 

          วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 5/2560 โดยมีผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติในช่วงที่ผ่านมา ให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 208 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม