Site News

 
 
Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
by Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree - Thursday, 31 August 2017, 11:00 AM
 

          ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข , รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย และรองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ เป็นคณะกรรมการ ในการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งการตรวจประเมินครั้งนี้เป็นการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัย และเพื่อนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการให้มีประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐานของ สกอ. สมศ. และก.พ.ร. ทั้งนี้คะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายประจำปีการศึกษา 2559 ที่ได้คือ 4.44 คะแนน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 208 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา จ.นครปฐม