Site News

 
 
Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
ประชุมอำนวยการ 4/2560
by Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree - Wednesday, 27 September 2017, 11:50 AM
 

     วันที่ 19 กันยายน 2560 ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 4/2560 นำโดย รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติในช่วงที่ผ่านมา ให้เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา