Site News

 
 
Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
ต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยจากคณะกรรมการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560
by Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree - Wednesday, 1 November 2017, 3:30 PM
 

          วันที่ 24 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ พร้อมผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ทำการต้อนรับ ดร.มัทนา สานติวัตร ผู้ทรงคุณวุฒิการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ณ ชั้น 2 ห้องประชุม 208 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งในการตรวจประเมินครั้งนี้ ทางคณะกรรมการตรวจประเมินได้เข้าประชุมกับผู้บริหารและคณาจารย์ พร้อมทั้งประชุมเรื่องแผนการดำเนินงานในการพัฒนาของวิทยาลัยนานาชาติ หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ เช่น ห้องปฏิบัติการทางการบิน, ห้องปฏิบัติการการโรงแรม, ห้องปฏิบัติการสปา, ห้องปฏิบัติการทัวร์, ห้องปฏิบัติการครัว และ ห้องปฏิบัติการเชิงธุรกิจ "Biz Convenience Store" รวมถึงได้พูดคุยกับนักศึกษาที่ปฏิบัติการในห้องต่าง ๆ