Site News

 
 
Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
ต้อนรับการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการสอนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
by Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree - Friday, 10 November 2017, 8:59 AM
 

          ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร. กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมคณาจารย์ ได้ทำการต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำคณะโดย ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ,ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ช่วยรองอธิการบดี, ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, ดร.ไสว ศิริทองถาวร และ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร คณะกรรมการ
การเข้าตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการในครั้งนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมในหลักสูตร และ ชมการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อการพัฒนาคุณภาพที่ดีของวิทยาลัยที่จะสามารถจะพัฒนาต่อยอดไปได้อีกในอนาคต