Site News

 
 
Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
จัดอบรมการใช้โปรแกรม Data Analysis with Fathom ในการพัฒนางานวิจัยให้กับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ
by Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree - Friday, 9 March 2018, 9:27 AM
 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมการใช้โปรแกรม Data Analysis with Fathom ในการพัฒนางานวิจัยให้กับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ณ ชั้น 2 ห้อง 211 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งในการอบรมนี้บุคลากรของวิทยาลัยได้เรียนรู้จากการทดลองปฏิบัติจริงในการหาค่าข้อมูลจากรูปกราฟ ค่าสถิติ และค่าเฉลี่ย ในโปรแกรม Fathom รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่สามารถนำไปปรับแก้ไขในงานวิจัยของตนเองได้อีกด้วย