Site News

 
 
Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
วิทยาลัยนานาชาติ ต้อนรับคณะวิชาการสัญจร ประจำปีการศึกษา 2560
by Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree - Friday, 24 February 2017, 2:14 PM
 

          เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้รับเกียรติต้อนรับคณะวิชาการ ในโครงการวิชาการสัญจร พร้อมเยี่ยมชมวิทยาลัยนานาชาติ การประชุมสัญจรนี้จัด ณ ห้องประชุม 208 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ  นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานในการประชุม พร้อมผู้บริหารฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพร้อมผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยนานาชาติ และ ผู้บริหารวิทยาลัยการภาพยนต์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรทุกหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่าย ได้มีความเข้าใจอันดีต่อนโยบายการบริหารที่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเอตทัคคะได้อย่างสมบูรณ์