Site News

General news and announcements

DiscussionStarted byRepliesLast post
The 1st Management Leadership Development in Yangon, Myanmar Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Thu, 23 Aug 2018, 3:27 PM
International Academic Multidisciplinary Research Conference in Helsinki, Finland Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Thu, 23 Aug 2018, 3:15 PM
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอน ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สู่ไทยแลนด์ 4.0" Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Wed, 11 Jul 2018, 4:16 PM
เข้าร่วมโครงการความปลอดภัยในการคมนาคมทางอากาศ ในงานโครงการ "Safety Thailand ในสถานศึกษากับเยาวชนสู่วัยแรงงาน" Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Thu, 21 Jun 2018, 4:14 PM
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรนภัทร กันแก้ว ในการได้รับตำแหน่งทางวิชาการ Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Fri, 23 Mar 2018, 1:08 PM
จัดประชุมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Metropolitan University of Prague สาธารณรัฐเช็ก) Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Fri, 23 Mar 2018, 9:47 AM
จัดอบรมการใช้โปรแกรม Data Analysis with Fathom ในการพัฒนางานวิจัยให้กับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Fri, 9 Mar 2018, 9:27 AM
งาน "เดิน-วิ่งการกุศล วิชัยเวชมินิมาราธอน ครั้งที่ 2" Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Fri, 9 Mar 2018, 9:00 AM
พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Fri, 10 Nov 2017, 1:19 PM
ต้อนรับการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการสอนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Fri, 10 Nov 2017, 8:59 AM
ต้อนรับและเข้าร่วมประชุมกับตัวแทนจาก Griffith University, Queensland Australia Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Fri, 10 Nov 2017, 8:47 AM
Hong Kong Institute of Vocational Education เข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Fri, 10 Nov 2017, 8:41 AM
ต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยจากคณะกรรมการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Wed, 1 Nov 2017, 3:30 PM
ประชุมอำนวยการ 4/2560 Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Wed, 27 Sep 2017, 11:50 AM
ประชุมส่งงวดงาน งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Thu, 21 Sep 2017, 2:06 PM
วิทยาลัยนานาชาติ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้อวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Thu, 21 Sep 2017, 1:46 PM
นักศึกษาแลกเปลี่ยนวิทยาลัยนานาชาติ เข้ารายงานผลการเรียนกับท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Thu, 21 Sep 2017, 1:43 PM
วิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมกิจกรรม KM SSRU SHARE & LEARN ปี 2560 พร้อมรับรางวัลแบบอย่างที่ดี (Good Practice) Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Thu, 21 Sep 2017, 1:34 PM
วิทยาลัยนานาชาติ ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในวาระเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Thu, 21 Sep 2017, 1:32 PM
ประชุมวิชาการ AAA Conference 2017 Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Mon, 4 Sep 2017, 10:15 AM
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Thu, 31 Aug 2017, 11:00 AM
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 5/2560 Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Thu, 22 Jun 2017, 2:43 PM
ประชุมส่งมอบงานอาคารเอนกประสงค์และศูนย์อาหาร Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Thu, 22 Jun 2017, 2:25 PM
วิทยาลัยนานาชาติ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 14 Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Thu, 22 Jun 2017, 1:31 PM
SSRU ร่วมลงนาม MOU. กับ Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Mon, 22 May 2017, 9:36 AM
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมประชุมหารือมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการบินพร้อมจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Mon, 15 May 2017, 10:12 AM
The 2017 ICBTS International Multidiscipline Research Conference Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Wed, 12 Apr 2017, 10:21 AM
การแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2559 Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Wed, 29 Mar 2017, 4:42 PM
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 3/2560 Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Thu, 23 Mar 2017, 11:46 AM
ประชุมสัมนาวิชาการ Financial Literacy Conference 2017 Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Wed, 22 Mar 2017, 2:51 PM
กิจกรรมฟังธรรมะในชีวิตการทำงาน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Fri, 17 Mar 2017, 4:04 PM
Jab Fair 2017 Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Tue, 14 Mar 2017, 11:31 AM
วิทยาลัยนานาชาติ ต้อนรับคณะวิชาการสัญจร ประจำปีการศึกษา 2560 Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Fri, 24 Feb 2017, 2:14 PM
วิทยาลัยนานาชาติ มอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่อธิการบดี ในวาระดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งสมัย ณ สำนักงานตึกอธิการบดี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Mon, 23 Jan 2017, 9:35 AM
วิทยาลัยนานาชาติ มอบกระเช้าปีใหม่แด่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวาระเทศกาลปีใหม่ Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Mon, 23 Jan 2017, 9:31 AM
SSRUIC organized a traditional of pouring water on the hands of revered elders on the Occasion of Songkran Day Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Wed, 19 Oct 2016, 10:43 AM
Resesrch Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Tue, 29 Mar 2016, 10:41 AM
Lecturer Training Project for Personal Development Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Wed, 16 Mar 2016, 2:23 PM
Development in Mathematics Teacher Training Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 0 Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Wed, 16 Mar 2016, 2:12 PM