Academic Service

Academic Service

Subject Year

คณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

2564

ครงการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสู่การเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษา

2564

ครงการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ จังหวัดชลบุรีสู่การเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษา

2564

โครงการส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย

2563

 Mathematics Teacher's Competency in Teaching Mathematucs step into AEC

2559

Increasing Mathematics Teacher's Competency in Teaching Mathematucs Using English as a Media step into AEC

2558

โครงการพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ในการสร้างสื่อการสอนโดยใช้ Bar Model และ GSP : The Grometer's Sketchpad ลงในแท็บเล็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่

2557

โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการบริการทางวิชาการแก่สังคม

2557

Last modified: Thursday, 18 March 2021, 10:19 AM