Personal Development

Date

Subject

Place

16 -20 ธ.ค. 2020

เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยใน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 25th Asian Technology Conference in Mathematics, ATCM 2020, Virtual Format, Radford, Virginia, USA, and Suan Sunandha Rajabhat University, Thailand

Redford University

Redford, Virginia USA & Suan Sunandha Rajabhat University, Thailand

14-16 ธค. 63

นำเสนอผลงานทางวิชาการ Title : Online Learning and Augmented Reality: Enhancing Students Learn Transformation Geometry During the Covid-19 Pandemic , Virtual Coonference at Asian Technology Conference in Mathematics (ATCM 2020)

Virtual Coonference ATCM 2020, USA. & International College, Suan Sunandha Rajabhat University, Thailand

13 พฤศจิกายน 

2563

โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

กรุงเทพ

       

 14 – 17 ส.ค. 61

เข้าร่วมงาน The 1st Management Leadership Development 

Yangon, Myanmar

 7 – 12 ส.ค. 61

เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Academic Multidisciplinary Research Conference

Helsinki, Finland

3 - 10 มี.ค. 61

ประชุมการดำเนินการจัดโครงการเข้าร่วมงาน ASEAN University Fair 2018

ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน

4 - 7 ม.ค. 61

ประชุมการดำเนินการจัดโครงการประสานการทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ National Institute of Education (NIE)

ประเทศสิงคโปร์

20 - 26 ธ.ค. 60

เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ AC-ESI-2017 Academic Conference on Educational & Social Innovations

ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

10 - 17 พ.ย. 60

เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Multidisciplinary Research Conference (IMRC 2017) และศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เมืองเรคยาวิก สาธารณรัฐไอซ์แลนด์

11 - 13 ต.ค. 60

เขารวมงานประชุมเสวนาสี่สภา พัทยา จังหวัดชลบุรี

11 - 13 ต.ค. 60

เขารวมงานประชุม International Symposium on "Experiences and Solutions of Southeast Asian Countries in Teaching Mathematics and Science in English"

Vien Dong Hotel, NhaTrang City,Vietnam

24 - 29 ก.ย. 60

โครงการประสานการทำความร่วมมือทางวิชาการกับ Griffith University

Griffith University, Australia

20 - 23 ก.ย. 60

โครงการถกแถลงประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

30 ส.ค. - 2 ก.ย. 60

ข้าร่วมโครงการพัฒนางานวิจัยไปอาเซียน ในการประชุมวิชาการ AAA Conference 2017 ในธีม "Future Skills for Future Careers - the Role of higher education institutions" 

BELTEI International University, กรุงพนมเปญ สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา

4-9 เม.ย. 60

เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ The 2017 ICBTS International Multidiscipline Research Conference ในหัวข้อ Marketing Mix of OTOP: From Thai Local Wisdom to Global Through Thai Airway International 

ลอนดอน, ประเทศอังกฤษ

3-7 ม.ค. 60

เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และห้องเรียนต้นแบบ ร่วมกับ National of Education และ IATA (International Air Transport Association)

ประเทศสิงคโปร์

14-18 ธ.ค. 59

เป็นวิทยากรอบรมการใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) ในโครงการ ATCM (Asian Technology Conference in Mathematics) 2016

สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี

3-10 ธ.ค. 59

 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ MUP Staff Training Week เรื่อง Mobility Program from EU and Non - EU : How to motivate Students to go on Motilites

ประเทศสาธารณรัฐเชค

7-9 ต.ค. 59

เข้าร่วมโครงการเสวนาสี่สภา ประจำปี พ.ศ. 2559

โรงแรมดิอิมพีเรียลพัทยา จ.ชลบุรี

3-6 ต.ค. 59

 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "Curriculum Design, Development and Evaluation"

โรงแรมอีสติน แกรนด์ , กรุงเทพมหานคร

11-14 ก.ย. 59 เข้าร่วมการปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ประเภท Premium รุ่นที่4 ประจำปีการศึกษา 2559

โรงแรมแมนดาริน

18-23 พ.ค.59  เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ Actual Economy Local Solutions for Global Challenges. (ACE-2016+)

เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

15 มี.ค. 59        

เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับอุดมศึกษาในประเทศ ครั้งที่ 11-1/2559  

 โรงแรมแมนดาริน

23 ธ.ค. 58 เข้าร่วมอบรมโครงการเส้นทางสู่มาตรฐาน TQF  Suan Sunandha Rajabhat University
8-9 ก.ค.58 เข้าร่วมประชุม Kick-Off Meeting of the Academic Credit Transfer Framework for Asia and GMS University Consortium สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
20-28 มิ.ย.58 เข้าร่วมประชุมวิชาการ International Academic Conference ครั้งที่ 17 กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
27 พ.ค. – 1 มิ.ย. 58 เข้าร่วมประชุมวิชาการ International Academic Conference on Law,Politics and Management  (IACLPM 2015) ประเทศลิทัวเนีย
18 พ.ค.58 ร่วมเสวนาเกี่ยวกับร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่อง “การปฏิรูประบบหลักสูตรและการเรียนการสอน” อาคารรัฐสภา
16-17 เม.ย.58 ประชุมเชิงปฏิบัติเรื่องการเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 โรงแรมรอยัลริเวอร์
23 ก.พ.58 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับอุดมศึกษาในประเทศ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6-8 ก.พ.58 เป็นวิทยากรจัดบรรยายในโครงการการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ “บาร์โมเดล” มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
18-20 ธ.ค.57 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ โรงแรมเรือโบราณ จังหวัดนครปฐม
26-30 พ.ย.57 โครงการนำเสนอผลงานในโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ Asian Technology Conference in Mathematic ครั้งที่ 19  University of Yogyakarta ประเทศ Indonesia
28 พ.ย.57 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
19 พ.ย.57 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
13-14 ต.ค.57 เข้าร่วมประชุมและจัดบรรยายเรื่อง Teacher Mathematics Using Geometer’s Sketchpad โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
17-22 ก.ย.57 เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ International Conference on Entrepreneurship and Innovation Management in Rome, Italy (ICEIM 2014) ประเทศอิตาลี
15-17 ก.ย.57 เข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ  โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท
14-15 ก.ย.57 เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการของหน่วยงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพร่วมกับหน่วยงานในกำกับ โรงแรมเดอะอิมพีเรียลบีชรีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
24-25 ส.ค.57 10-11 ก.ย.57 เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัมนาเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการจัดทำคลังข้อสอบ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลาโรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา
20 ส.ค.57 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการจัดทำคลังข้อสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
7 ส.ค.57 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับอุดมศึกษาในประเทศ ครั้งที่ 4-5/2557 ห้องประชุมสนั่น สุมิตร  อาคารปฏิบัติการ สสวท.
3-5 ส.ค.57 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โรงแรมฮิลตัน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1 ส.ค.57 โครงการอบรมเรื่อง “การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
28 มิ.ย.57 เข้าร่วมประชุมเสวนาสี่สภา ประจำปี พ.ศ. 2557 โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา
20-24 มี.ค.57 เป็นวิทยากรจัดบรรยาย ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนเครื่องมือวัดผลการทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโคลงการจัดทำคลังข้อสอบ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่
26 ก.พ.57 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงสร้างการจัดทำข้อสอบ ครั้งที่ 3/2557 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
3- 10 ก.พ.57 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ 3 การศึกษาดูงานเพื่อสร้างสรรค์องค์กร ประเทศเบลเยียม และ เนเธอแลนด์
21-24 ธ.ค.56 เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (ผู้นำการเปลี่ยนแปลง)ในปีงบประมาณ2556 อาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดตราด
20 พ.ย.56 เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการจัดทำคลังขอสอบ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่
15 ต.ค.56 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงสร้างการจัดทำข้อสอบ ครั้งที่ 3/2556 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ


+ International Academic Conference on Law, Politics and Management (IACLPM 2015). May 28-29, Vilnius, Lithuania.Conferences ::

Last modified: Thursday, 18 March 2021, 10:17 AM