Site News

 
 
Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
SSRU ร่วมลงนาม MOU. กับ Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University
by Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree - Monday, 22 May 2017, 9:36 AM
 

          ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้ร่วมลงนาม MOU. กับ Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University นำโดย รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Director of Economics and Management Institute, Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University ประเทศรัสเซีย

          โดยมหาวิทยาลัยจะแลกเปลี่ยนนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ Tourism and Hotel Management, International Business โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในลักษณะ Intensive Course โดยมีชั่วโมงเรียนครบตามหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่ายจะต้องรับผิดชอบค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าเครื่องบินรวมไปค่าใช้จ่ายส่วนตัว และมีการส่งนักศึกษามาฝึกงานที่ประเทศรัสเซียอีกด้วย