Site News

 
 
Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอน ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สู่ไทยแลนด์ 4.0"
by Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree - Wednesday, 11 July 2018, 4:16 PM
 
          ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 256 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอน ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สู่ไทยแลนด์ 4.0" ให้กับผู้เข้าอบรมได้แก่ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี วิทยากรที่ให้ความรู้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์ลือชัย ทิพรังศรี
          โดยได้รับความร่วมมือจากนายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ที่มีความประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพด้านการสอนของครู ให้มีความรู้ความสามารถโดยการนำสื่อที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาการเรียนมากยิ่งขึ้น และเป็นสื่อที่มีลูกเล่นหลากหลายให้นักเรียนสนใจมากเรียนมากยิ่งขึ้น ในการจัดการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความสนในจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างมาก  ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี