Site News

 
 
Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
วิทยาลัยนานาชาติ มอบกระเช้าปีใหม่แด่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวาระเทศกาลปีใหม่
by Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree - Monday, 23 January 2017, 9:31 AM
 

 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดี วิทยาลัยนานาชาติและคณาจารย์  ได้มอบกระเช้าผลไม้แด่ นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ พระตำหนักสายสุทธานภดล พร้อมรับคำอวยพรจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวาระดิถีเทศกาลปีใหม่